معجزه ی $ در اکسل!

16 مهر 1387

سلام

در مطلب قبلی گفتم که اهمیت کار در محیط اکسل، ایجاد قابلیت های تکراری است. بدین معنی که با دادن یک فرمول، بتوان آن را به راحتی به دیگر موارد تعمیم داد.

قبل از این که $ را توضیح دهم بهتر است قابلیت مربع کوچکی که در کنار سلول انتخاب شده وجود دارد را توضیح مختصری دهم.

این مربع کوچک امکان تعمیم را برای ما فراهم می کند. بدین معنی که اگر با موس روی آن کلید راست را فشرده نگاه داریم و سپس به سمت پایین یا بالا یا چپ و یا راست حرکت کنیم، فرمول به همه ی آن ها تعمیم داده می شود. اما به چه صورتی؟

به این مثال توجه کنید:ABCD
120360
2152

3101

4123

فرمول نوشته شده در سلول C1 به صورت زیر است:

=A1*B1

حال این فرمول را به سمت پایین و سپس به سمت راست تعمیم می دهیم:ABCD
120360180
21523060
31011010
412336108


در جدول زیر فرمول تعمیم هر یک از موارد بالا دیده می شود:ABCD
1203=A1*B1=B1*C1
2152=A2*B2=B2*C2
3101=A3*B3=B3*C3
4123=A4*B4=B4*C4


حال فرمول زیر را امتحان می کنیم:

=$A$1*$B$1

جدول تعمیم به صورت زیر است:ABCD
12036060
21526060
31016060
41236060


فرمول هر سلول را ببینید:ABCD
1203=$A$1*$B$1=$A$1*$B$1
2152=$A$1*$B$1=$A$1*$B$1
3101=$A$1*$B$1=$A$1*$B$1
4123=$A$1*$B$1=$A$1*$B$1


ملاحظه می کنید که با گذاشتن $ در تعمیم، همان فرمول ابتدایی تکرار گردید. علت چیست؟

$ در پشت هر عدد یا حرفی قرار گیرد، در تعمیم از تغییر آن جلوگیری می نماید. در مثال بالا اگر از فرمول زیر استفاده کنیم، فرمول هر سلول به شکل زیر تغییر می کند.

=$A1*$B1ABCD
1203=$A1*$B1=$A1*$B1
2152=$A2*$B2=$A2*$B2
3101=$A3*$B3=$A3*$B3
4123=$A4*$B4=$A4*$B4


ملاحظه می کنید که در این حالت تمایزی بین ستون ها ایجاد نمی شود (چون $ در پشت نشانی ستون قرار گرفته است) ولی در ردیف این تغییر حاصل می شود چون ردیف فیکس در نظر گرفته نشده است. و مثال آخر استفاده از فرمول A$1*B$1 که جدول فرمول آن به صورت زیر است:ABCD
1203=A$1*B$1=B$1*C$1
2152=A$1*B$1=B$1*C$1
3101=A$1*B$1=B$1*C$1
4123=A$1*B$1=B$1*C$1

در پست بعد کاربرد این عملگر در دستور OFFSET را بررسی می کنم.