مثال کاربردی $ در اکسل

16 مهر 1387

می خواهیم جای سطر و ستون اطلاعات را جابه جا کنیم.

برای این کار یک روش این است که منطقه ی مورد نظر را درگ کنیم و سپس با استفاده از گزینه ی paste special و روشن کردن گزینه ی Transpose می توانید جای سطر و ستون را جابه جا کنید. اما این کار را بایستی برای هر داده ی جدیدی تکرار کنید، این کار بسیار خسته کننده و بی فایده است!

اما با استفاده از offset و $ می توانید به راحتی این کار را انجام دهید. به مثال زیر دقت کنید:

فرض کنید می خواهیم جدول زیر را ترانهاده کنیم.ABCD
114 day60
2ar10
3s36 108
4sheet2  sheet1


در این صورت می توانیم فرمول زیر را نوشته و آن را تا جایی که نیاز داریم تعمیم دهیم.

=OFFSET(sheet1!$A$1;B$1-1;$A2-1)ABCD
1
123
2114as
32dayr36
436010108

sheet2  sheet1


نکته ی حائز اهمیت این است که در این صورت با تغییر هر یک از اعداد در منبع اصلی، اطلاعات در مقصد نیز تغییر می کند.